BICZ BOND

VÝNOSOVÉ DLUHOPISY BICZ

Hledáte zajímavou investiční příležitost, která přináší pevný výnos a je podložená výnosy z rezidenčních nemovitostí? Dluhopis BICZ Bond je výjimečný tím, že vybrané prostředky jsou skrze mateřskou společnost vysoce diverzifikovány mezi všechny projekty holdingu BICZ. Holding BICZ úspěšně nakupuje, rekonstruuje, pronajímá a prodává výnosové nemovitosti určené k bydlení.

Pro rok 2023 jsme pro vás připravili 5 typů dluhopisů. Veřejná nabídka byla zahájena 15. 3. 2023.

  • Pevný úrok ve výši zvoleného typu emise s měsíční výplatou

  • BICZ plánuje nakupit výnosové nemovitosti s odhadovaným příjmem 10 % p.a. a více

  • Emitent vyplácí úroky z inkasovaných nájmů a také z příjmu z prodejů vlastněných nemovitostí

  • Jedná se o nepřímou investici do rezidenčního bydlení, kde výnosy z pronájmu nepodléhají tak výrazně ekonomickým výkyvům jako u komerčních nemovitostí

  • Emitent eviduje silnou poptávku od obchodních partnerů po tomto typu nemovitostí

  • Emitent je součástí holdingu BICZ s bohatou zkušeností v oblasti investičních nemovitostí

  • Všechny závazky mateřské společnosti vč. všech sesterských společností byly v minulosti vždy řádně splaceny včetně výplaty úroků a v souladu s uzavřenými smlouvami

  • Držitelé dluhopisů přispívají k vytvoření sociální a ekologické přidané hodnoty

1. Co je to dluhopis? 

Dluhopis je druh cenného papíru se schváleným Prospektem u České národní banky. Jde o listinný cenný papír s pevně stanoveným úrokem a dobou splatnosti.

2. Kdo může dluhopis koupit?

Občan České republiky, právnická osoba, fyzická osoba (podnikatel), další subjekty založené na základě zákonů České republiky (nadace, hnutí aj.).

3. Proč investovat do dluhopisů?

Výnos je po celou dobu platnosti dluhopisu fixní, výplata úroků probíhá v pravidelných termínech, hodnota dluhopisu nekolísá jako je tomu u jiných investičních nástrojů, například u fondů.

4. Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 50 000,- Kč, tedy 1 kus dluhopisu. Maximální výše investice není stanovena.

5. Kdo mi zajistí nákup dluhopisů?

Nákup dluhopisů můžete realizovat přímo u společnosti BICZ Bond s. r. o., která je Emitentem dluhopisů.

6. Kdy obdržím své nakoupené dluhopisy?

Standardně je uzavírána objednávka, kterou následně emitent elektronicky potvrdí (zašleme potvrzení na váš uvedený email) včetně platebních instrukcí. Po obdržení prostředků maximálně do 30 dnů odesíláme v listinné podobě dluhopisy na vaši adresu.

7. Zaplatím nějaké jednorázové poplatky?

Žádné poplatky nejsou účtovány!

8. Kde budou mé dluhopisy uloženy?

Doporučujeme uschovat je na bezpečném místě doma nebo v tresoru v bance.

9. Podléhají výnosy z dluhopisů zdanění?

Ano, dluhopisy jsou zdaněny při výplatě srážkovou daní 15 %. Emitent, který zajišťuje výplatu úroku, tuto daň odvede za Vás (v případě fyzické osoby).

10. Mohu si další dluhopisy dokoupit ještě později?

Dluhopisy lze nakupovat do 14. 3. 2024, po tomto datu již nebude možné dluhopisy koupit. Je pravděpodobné, že budou vyprodány mnohem dříve, protože bylo zatím uvolněno pouze 100 milionů Kč.

11. Musím dluhopisy držet po celou dobu splatnosti?

Ne, převoditelnost dluhopisů není omezena.

12. Kde najdu emisní podmínky dluhopisů?

Přesné znění emisních podmínek dluhopisů společnosti BICZ Bond s. r. o., naleznete v dokumentu s názvem Prospekt (viz níže v sekci Ke stažení). V tištěné podobě je dostupný v kanceláři Emitenta.

Pokud využíváte služeb finančního poradce, požádejte ho, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.

Dluhopisy jsou listinné a převoditelné.

Úplný Prospekt dluhopisu schválený ČNB je dostupný v registru dluhopisů na stránkách ČNB nebo na na této stránce v sekci Ke stažení a zájemce by se měl s tímto dokumentem důkladně seznámit.

V souvislosti s investováním do nemovitostí jakož i s nákupem dluhopisu je spojena řada rizik a doporučujeme se s nimi seznámit v prospektu.

Schválení prospektu ze strany ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Důrazně doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli nejprve Prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.