ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR PRO KLIENTY

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018.
Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré osobní údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, aby mohla být zjednána včasná náprava.

I. Principy zpracování osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to vždy pouze v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou námi Vaše osobní údaje zpracovávány.
 • Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje – pokud se dozvíme, že jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.
 • Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů jen po omezenou dobu, a to po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 • Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).
 • Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, které obsahují osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných prostorech, popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky (Elektronické zabezpečovací sytémy trezorové skříně apod.).

II. Správce osobních údajů

Holding BICZ, který sestává ze společností:

BICZ a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06969321

BICZ Bond s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1,, IČO: 13958062

BICZ Core Operations s.r.o., se sídlem Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26205939

BICZ Finance a.s., se sídlem se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 07921551

BICZ Long Term Portfolio s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

BICZ Next Level a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 19973403

BICZ Real Estates a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08136416

(dále jen „Správce“).

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů v souvislosti s uzavřením smluvní dokumentace mezi Vámi a námi v souvislosti s nabídkou zprostředkování koupě, prodeje či najmu nemovitých věcí a k tomu veškerý právní, finanční a poradenský servis, při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitých věcí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností stanovených právními předpisy a pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

Ke zpracování osobních údajů dochází i při návštěvě našich internetových stránek. Při návštěvě internetových stránek dochází ke zpracovávání souborů cookies, pro bližší informace o tom, jaké soubory cookies a jakým způsobem tyto soubory zpracováváme, navštivte sekci Cookies na internetových stránkách https://www.bicz.cz/.

Osobní údaje, které zpracováváme:
E-mail, jméno, příjmení, titul, trvalá adresa, doručovací adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, státní občanství, rodinný stav, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, koupi, nájem Vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

Osobní údaje, které zpracováváme u uchazečů o zaměstnání:
Nad rámec výše vyjmenovaných osobních údajů zpracováváme o uchazečích o zaměstnání následující osobní údaje:

• informace o vzdělání;
• informace o praxi;
• informace o osobních zájmech;
• osobní údaje předané v průběhu pohovorů;
• další informace uvedené v životopise.

Holding BICZ nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smluvní dokumentaci a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, telefon, e-mail, trvalá adresa, doručovací adresa, státní občanství, rodinný stav, číslo bankovního účtu, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, informace o tom, jaké služby Vám poskytujeme, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, koupi, nájem Vám zprostředkováváme.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy či jiného smluvního dokumentu uzavřených mezi námi a Vámi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu.

Dále zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro účely přípravy pracovní smlouvy a dalších souvisejících dokumentů nezbytných k řádnému pracovněprávnímu vztahu.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, pracovního práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme tyto údaje:

 • jméno, příjmení;
 • rodné číslo;
 • datum a místo narození;
 • trvalý pobyt;
 • státní občanství
 • číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti;
 • platnost a vydavatele občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti;
 • IČO, DIČ;
 • číslo bankovního účtu;
 • informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, koupi, nájem Vám zprostředkováváme.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Z hlediska oprávněného zájmu tedy osobní údaje uchováváme po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu zejména pro účely své obrany v případě soudního sporu, nebo pro uplatňování našich nároků v případě soudního sporu.

Osobní údaje zpracováváme taktéž za účelem realizace výběrového řízení na volnou pracovní pozici, tj. dochází ke zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Lhůta k uchování osobních údajů je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V současné době žádné osobní údaje na základě souhlasu nezpracováváme, tj. nevedeme evidenci uchazečů o zaměstnání a nezasíláme obchodní sdělení mimo zákonem stanovených případů.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám mohou pomáhat další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů osobních údajů. Pokud k takové situaci dojde, se zpracovateli osobních údajů budeme mít uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše osobní údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Jedná se o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů

Jedná se o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

7. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. souhlas se zasílám obchodních sdělení nebo s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání), je možné jej kdykoliv odvolat.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost, a to u níže uvedeného správního úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27
170 00 Praha 7

Webové stránky úřadu: www.uoou.cz

Zavazujeme se zaslat odpověď nebo vyjádření k uplatnění výše vyjmenovaných práv nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti. V odůvodněných případech si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

VII. Provedení zabezpečení ochrany osobních údajů

Uložení dat, tedy Vašich osobních údajů v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Uložení Vašich dat a kontaktních údajů v mobilním telefonu či jiném přenosném zařízení je chráněno přístupovým heslem určeným vlastníkem daného zařízení.

Listinné podoby dokumentů, jež obsahují Vaše osobní údaje a data dle shora uvedeného jsou chráněny uložením do archivu listin, který je jištěn uzamykatelným zámkem a přístup k těmto mají jen správcem osobních údajů určené osoby.

Přijímáme i další opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů jako jsou například pravidelná školení odpovědných zaměstnanců a stanovení postupů pro případ bezpečnostních incidentů.

VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů tak nebyl jmenován.

Jako správce osobních údajů nás lze kontaktovat písemně na adrese:

BICZ holding
Průmyslová 1294
50002 Hradec Králové

na klientské lince: +420 222 209 999
prostřednictvím e-mailu: info@bicz.cz

IX. Aktualizace zásad

Upozorňujeme, že jsme oprávněni tyto zásady upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na našich internetových stránkách.